1. YERMAM’ın üyelik statüleri nelerdir?

YERMAM’ın günümüzde altı ayrı üyelik statüsü bulunmaktadır. Üye, profesyonel üye, kurumsal üye, onursal üye ve fahri üyelik olarak öğrenci ve aday üye.

 1. YERMAM’a kimler üyelik başvurunda bulunabilir?

YERMAM’a uzmanlık alanı, yerbilimleri, madencilik ve cevher zenginleştirme olan lisans mezunu tüm profesyoneller üyelik başvurusunda bulunabilir. YERMAM üyeliği, maden arama, araştırma, üretim, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanlar, kaynak ve rezerv tahmini konusunda çalışan profesyoneller ile, madenciliğin çevre, iş sağlığı ve güvenliği, maden hukuku, finansmanı, halkla ilişkiler v.b. tüm alanlarındaki profesyonellere açıktır.

 1. Yabancı kurumlar ve yabancı profesyoneller, YERMAM’a üye olabilir mi?

Evet. YERMAM Bakanlar Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette bulunmak üzere kurulmuş bir Birliktir. Bu nedenle üye olmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyeti ticaret kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilik olma şartı bulunmamaktadır. Bu durum yabancı ülkelerde faaliyette bulunan STK’lar içinde geçerlidir.

 1. YERMAM üyelik başvurusu şartları nelerdir?

Minimum lisans (dört yıllık yüksek öğrenim) mezunu olmak, mesleğinde en az 5 yıllık fiili tecrübeye sahip olmak, yerbilimleri ve madencilik sektöründe çalışıyor olmak, YERMAM üyeleri arasından iki referansa sahip olmak, sürekli mesleki gelişime açık olmak, etik değerlere sahip olmak.

 1. YERMAM’a üyelik başvurusu için yerbilimleri veya madencilik eğitimi almış olmak şartı var mıdır?

Hayır. YERMAM’a üyelik başvurunda bulunmak için, dört yıllık lisans eğitimi mezunu olmak yeterlidir. Ancak, üye adayının madencilik veya yerbilimleri alanında en az 5 yıllık mesleki tecrübesinin olması gerekir.

 1. Bireysel üyelik başvurusu için gereken belgeler nelerdir?

Başvuru Formu, 2 adet fotoğraf, YERMAM üyeleri arasından iki kişinin referans mektubu, diploma, kimlik belgesi, özgeçmiş, mesleki gelişim belgeleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Açık Rıza Beyanı.

 1. YERMAM üyeliği için aranan meslekte beş yıl şartı, diploma tarihinden itibaren mi geçerlidir?

Hayır. YERMAM üyeliği için aranan meslekte beş yıl şartı, fiili çalışma süresi olarak geçerlidir.

 1. YERMAM’a üye olanlar neleri kabul etmiş sayılırlar?

Dil, din, ırk, cinsiyet v.b. ayrımı gözetmeksizin, birlik tüzüğüne ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uymayı kabul etmeyi, mesleki gelişime açık olmayı, aidatlarını düzenli olarak ödemeyi.

 1. YERMAM Üyesinin yükümlülüğü nedir?

YERMAM Üyesi, YERMAM Tüzüğüne, Etik Kurallara, UMREK ve YERMAM tarafından yürürlüğe konacak kod ve kurallara bağlı kalmakla ve üyelik aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür.

 1. YERMAM üye adayı, özgeçmişinde üye olduğu hangi kurumları belirtmelidir?

YERMAM Üye adayı, mesleki gelişmişlik düzeyini göstermek üzere; mesleği ile ilgili olarak üye olduğu meslek odası, dernek, birlik, sendika, platform, komisyon, komite, çalışma grubu v.b. belirtebilir.

 1. YERMAM’da hangi mesleklerden üye vardır?

YERMAM üyeleri arasında, jeoloji, hidrojeoloji, jeofizik, maden mühendislerinden başka uzmanlığı madencilik ve yerbilimleri olan çevre, harita, jeodezi ve fotogrametri mühendisleri, avukat, halkla ilişkiler ve uluslararası ilişkiler uzmanları bulunmaktadır.

 1. YERMAM üyeliği bavurusunda referansların referans mektubu yanında Başvuru Formunu da imzalamaları gerekir mi?

Evet. Referansların ıslak imzaları hem Başvuru Formunda hem de referans mektubunda olması gerekir.

 1. YERMAM üyeliği başvurusunu mail yolu ile yapabilir miyim?

Maalesef, hayır. UMREK Üyeliği için imzalı sayfaların ıslak ve orijinal kopya olması gerekir. Bu nedenle asıl kopyaların YERMAM’a ulaşması zorunludur.

 1. YERMAM üyesi özgeçmiş güncellemesini internetten yapabilir mi?

Hayır. Maalesef henüz yapamaz. Ancak, bu konuyu da kapsayacak olan internet sitemizin geliştirilme çalışmaları sürmektedir.

 1. YERMAM üyeliğim devam ederken, katılmış olduğum seminerlere ait katılım belgesi, sertifika v.b. belgeleri YERMAM’a vermem gerekiyor mu?

Evet. Mesleki Gelişime açık olmak, YERMAM’ın üyelerinde aradığı en önemli kıstasdır. Üye veya profesyonel üyenin, mesleki gelişime açık olması ve bunu kanıtlaması, UMREK Yetkin Kişiliği’ne yakın/aday kişi olması anlamına gelmektedir.

 1. Üyelik kabulü YERMAM tarafından kabul edilmeyen bir aday, üyelik için tekrar başvurabilir mi?

Evet. Eğer, üye olmasındaki engel ortadan kalkmışsa veya eksiklik giderilmişse başvurabilir.

 1. Doğrudan YERMAM profesyonel üyeliğine başvurabilir miyim?

Hayır. Yürürlükteki YERMAM mevzuatına göre, önce Bireysel Üyelik Başvurunda bulunmanız gerekmektedir.

 1. Profesyonel üyelik başvurusu için gereken belgeler nelerdir?

Başvuru dilekçesi, YERMAM profesyonel üyelerinden iki kişinin referans formu, adli sicil belgesi, detaylandırılmış özgeçmiş ve Mesleki Gelişim belgeleri.

 1. Profesyonel üyelik başvurusu yaparken, bireysel üyelik başvurumda referans mektuplarını aldığım aynı kişilerden, referans mektubu alabilir miyim?

Evet. Bir sakıncası yoktur. Ancak, profesyonel üyelik başvurusu için referans formu alınacak kişilerin, profesyonel üye olması koşulunu göz ardı etmemek gerekir.

 1. Profesyonel üyelik başvurularında istenen adli sicil belgesini, savcılıktan mı almak mı gerekir?

Şart değildir. E-devletten alınan belge geçerlidir.

 1. Profesyonel üyelik başvurusunda aranan 7 yıllık süre, meslekteki fiili çalışma anlamına mı gelir?

Hayır. Uzmanlık alanı ile ilgili konularda fiili çalışma süresi anlamına gelmektedir.

 1. YERMAM Profesyonel Üyesi, hem üyelik hem de profesyonel üyelik aidatı mı öder?

Hayır. Sadece profesyonel üyelik aidatı öderler. YERMAM onursal ve fahri üyeleri hariç, YERMAM üyeleri, sadece bulundukları statüye göre aidat öderler.

 1. Profesyonel üyeliğe geçiş için başvuran adayın, Profesyonel üyelerden referansı yoksa, eşdeğer başka bir ülkedeki meslek örgütünde profesyonel üye olan kişinin referansı geçerli midir?

Evet. YERMAM’a eşdeğer, başka bir ülkedeki tanınmış meslek örgütündeki profesyonel üyenin referansı kabul edilir.

 1. Profesyonel Üyelik Başvurunda referansların her ikisinin de profesyonel üye olma şartı var mıdır?

Evet. Profesyonel üyeliğe geçiş başvurularında, referanslardan her ikisinin de YERMAM profesyonel üyesi olması gerekir.

 1. Aynı iş yerinde çalıştığım kişilerden referans mektubu alabilir miyim?

Aynı iş yerinde çalıştığınız kişilerden referans mektubu alabilirsiniz, yaptığınız işi en iyi bilenler iş arkadaşlarınızdır. Ancak referans olan kişilerin başvurduğunuz ilgili YERMAM üyeliğine haiz olması gerekir.

 1. Üyelikten profesyonel üyeliğe geçişi Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmeyen üye tekrar başvurma hakkına sahip midir?

Evet. Profesyonel üyeliğe geçişte eksik görülen husus, yada engel ortadan kalkmışsa, üye Profesyonel üyelik için tekrar başvurabilir.?

 1. Kurumsal üyelik başvurusu için gereken belgeler nelerdir?

Başvuru formu, ticaret sicili gazetesi, imza sirküleri ve şirkete ait varsa tanıtıcı broşür ve dokümanlar, kurumsal üyelik için gereken dokümanlardır.

 1. Kurumsal üyenin Genel Kurulda oy hakkı var mıdır?

Evet. Kurumsal üyenin YERMAM nezdindeki temsilcisinin veya yetki verdiği kişinin Genel Kurulda oy verme hakkı bulunmaktadır.

 1. STK’lar kurumsal üye olabilir mi?

Evet. Ana amacı madencilik faaliyetleri ve üyelerinin çoğunluğu madencilik profesyoneli veya madencilik tüzel kişileri olan STK’lar kurumsal üye olabilirler.

 1. Aday üyelik statüsü ne demektir?

Fiili çalışma süresi, YERMAM’a üye olmak için yeterli olmayan profesyoneller YERMAM’a aday üye olabilmektedir.

 1. Kimler YERMAM’a öğrenci üye olarak kabul edilebilir?

Maden, jeoloji ve jeofizik mühendisliği ile kariyerini madencilikte yapmayı planlayan, lisans eğitiminde 3 ve son sınıf öğrencileri, öğrenci üyeliği için başvurabilir.

 1. Öğrenci ve aday üyeler eğitimlere katılabilir mi?

Öğrenci ve aday üyeler, eğitim kapasitesinin belli oranda kotası ile eğitime katılabilirler. Katılımda kayıt sırası esas alınır.

 1. Öğrenci ve aday üyeler aidat ödemekle yükümlü müdür?

Hayır. Öğrenci üyeler ve aday üyeler, fahri üye olmaları sebebi ile aidat ödemekten muaftır.

 1. Öğrenci ve aday üyeler Genel Kurulda oy kullanabilir mi?

Hayır. Öğrenci üyeler ve aday üyeler, fahri üye olmaları sebebi ile Genel Kurulda oy kullanamaz.

 1. Kimler YERMAM’a Onursal Üye Olabilir?

YERMAM’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış olanlar, Yönetim kurulu kararı ile Onursal Üye olabilir.

 1. Fahri ve onursal üyelerin Genel Kurulda oy kullanma hakkı var mıdır?

Hayır. Fahri ve onursal üyeler, Genel Kurula katlılabilir. Ancak oy kullanamazlar.

 1. YERMAM üyelik aidatları ne kadardır?

YERMAM 2022 yılı üyelik aidatı, üyeler için; 250 TL giriş, 20 TL/ay, profesyonel üyeler için; 300 TL giriş, 40TL/ay, kurumsal üyeler için; 500 TL giriş, 500 TL/ay dır.

 1. YERMAM Üyelik Aidatı nasıl belirlenmektedir?

Bir sonraki yılın üyelik aidatları, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla belirlenir.

 1. YERMAM Üyelik aidatımı, web sayfasından kredi kartı ya da online olarak ödeyebilir miyim?

Üyelik aidatınızı kredi kartı ile şu anda maalesef ödemeniz mümkün değildir. Ancak, bu konuyu da kapsayacak olan internet sitesinin geliştirilme çalışmaları sürmektedir.

 1. Aidat borcunu ödememenin yükümlülüğü nedir?

YERMAM tüzüğünün ilgili maddesi gereği, 6 aydan fazla süre borcunu ödemeyen üyenin üyeliğinin iptal edilmesi gerekmektedir. Borcunu ödemesi için yazılı bildirim yapıldığı halde, aidat borcunu ödemeyen üye, Etik Kurul’a sevk edilir. Etik Kurul Raporu Yönetim Kurulunda karara bağlanır. Ayrıca, aidat borcu olan üyenin Birlikteki işlemleri, borcunun tamamı ödenene kadar durdurulur. Örneğin Profesyonel üyelik başvurusu, Üyelik Belgesi talebi v.b.

 1. Üyelik aidat borcu nedeni ile üyelikten çıkarılan profesyonel, borcunu ödedikten sonra tekrar üyelik başvurusunda bulunabilir mi?

Evet. Bireysel üyelik başvurusunda bulunabilir.

 1. Üyelik aidatı üyelik tarihine göre; hangi aydan itibaren tahakkuk eder?

Üyelik aidatı tahakkuku, üyelik başvurusunun kabul edildiği Yönetim Kurulu Toplantı tarihinin olduğu aydan itibaren başlar.

 1. YERMAM Üyesinin kendi arzusu ile üyelikten ayrılması için ne gerekir?

Bu konuda yazılı bir başvuru yapması yeterlidir. Talep Yönetim Kurulunda görüşülerek, karar alınır. Üye, yazılı başvurusunun tarihinden itibaren üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak aidat borçlarının ödenmiş olması esastır.

 1. YERMAM üyeliğinden kesin ihraç suçu nedir?

YERMAM itibarına zarar verecek her davranış, üyelikten ihraçla sonuçlanabilir. Bu davranış; madencilik ve finansal piyasalarda sahtekarlığa karışmak, yalan beyanlarla yatırımcıyı, bankayı veya borsayı yanıltmak, suç unsuru eylem ve davranışlarda bulunmak, aidat borcunu yazılı ihtara ragmen ödememek,üyeliğin ihracına sebep olabilecek davranışlardandır.

karara bağlaması neticesinde düşmesi beklenir.