1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na Göre (KVKK) Veri Sorumlusu Olan YERMAM, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Veri Sorumluları Siciline kayıtlı mıdır?

 Hayır. Kayıtlı değildir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2.4.2018 tarih ve 2018/32 Sayılı Kararı ile Dernekler, Vakıflar ve Sendikalar, “Veri Sorumluları Siciline Kayıt” olmak zorunda değildir.

 1. Bildiğimize göre, STK’ların Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yükümlülükleri olmadığı bilinmektedir. YERMAM bu hassasiyete neden gerek duydu?

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun amacı “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir”. Kanun ve ilgili yönetmelik, Kişisel Verileri işleyen ve kullanan Veri Sorumlularına, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğu getirmiştir. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2.4.2018 tarih ve 2018/32 Sayılı Kararı ile Dernekler, Vakıflar ve Sendikaların, “Veri Sorumluları Siciline Kayıt” zorunluluğu yoktur. Görüldüğü gibi, muafiyet sadece “Veri Sorumluları Siciline kayıt” olmakla ilgilidir. Kişisel Verilerin Koruma Kanununa uymak her Veri Sorumlusu için bir zorunluluktur.

 1. Üyenin Kişisel Verileri nasıl toplanmaktadır?

YERMAM tarafından toplanan kişisel veriler; üye adayları, üye ve profesyonel üye adayları ve profesyonel üyelerin, Birliğimize yaptıkları başvurularla elde edilmektedir. Başvuru, Başvuru Formu, dilekçe, belge kopyaları ile yapılmaktadır.

 1. Üyenin Kişisel Verileri nasıl saklanmaktadır?

Kişisel bilgileri içeren dosyalar, kağıt ortamında orijinal nüsha olarak YERMAM’ın her zaman kilit altında tutulan arşivinde klasörler içinde, elektronik ortamda ve her türlü güvenlik tedbiri alınmış bilgisayarda muhafaza edilmektedir.

 1. Üyenin Kişisel Verileri kimlerle nasıl paylaşılmaktadır?
 • Üyelik Başvurunda bulunan üye adayının, kişisel bilgileri Yönetim Kurulu üyeleri ile,
 • Profesyonel Üyelik talebinde bulunan üyenin kişisel bilgileri, üyelik talebinin değerlendirilmesi için, Profesyonel Üyelik Değerlendirme Komisyonu, Alt Komite ve Yönetim Kurulu üyeleri ile,
 • Yetkin Kişilik Başvurusunda bulunan profesyonel üyenin kişisel bilgileri UMREK üyeleri ile paylaşılmaktadır.
 • Üye, Profesyonel üye ve üye adaylarının adres ve iletişim bilgileri, posta veya kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.
 • Üye, Profesyonel üye ve üye adaylarının adres ve iletişim bilgileri, YERMAM’ın ortak olarak eğitim veya etkinlik düzenleyeceği, STK veya diğer bir kurum ile duyuruların yapılmasını ve katılım sağlanmasını sağlamak üzere paylaşılmaktadır.
 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) “Bilgilendirme Metni” nedir?

YERMAM KVKK Bilgilendirme Metni, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” nun 10. Maddesi gereğince yapılmaktadır. Buna göre; “kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yetkilendirilen kişi” vasıtası ile “veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere hangi gerekçe ile aktarılabileceği, verilerin toplama yöntemi ve hukuki nedeni ile verileri işlenenin hakları” hakkında ilgili kişinin bilgilendirilmesi zorunludur. YERMAM KVKK Bilgilendirme Metni ile, YERMAM üyelerini kişisel verilerini, toplama, koruma, işleme ve paylaşma ilke ve şekilleri hakkında bilgilendirmektedir.

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği hazırlanan “Başvuru Formu” nedir?

YERMAM KVKK Başvuru Formu, ilgili kanun gereği hazırlanmış bir formdur. Üyelerin kişisel verileri ile ilgili konularda karşılaştıkları soru ve sorunlar, tereddütler hakkında YERMAM’dan bilgi isteyecekleri, soru soracakları ya da talepte bulunacakları resmi Başvuru Formatı ve açıklamasıdır.

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gereği onaylayıp, imzalanması gereken belge nedir?

Açık Rıza Beyanı’dir. Bilgilendirme Metni ve Başvuru Formu üyede kalacaktır.